top of page
1 SKOLEPLASS OG OPPHOLDSPENGER

Bekreftet skoleplass
Skoleplassen er bekreftet når eleven har akseptert tilbudet og betalt innmeldingsavgiften/administrasjonsgebyret. Aksepten er bindende fra det tidspunktet angrefristen går ut, som er 14 dager etter at skoleplassen er bekreftet. Dersom eleven ønsker å si fra seg skoleplassen etter angrefristens utløp, vil innmeldingsavgiften ikke bli refundert.

1.1         Oppholdspenger

Oppholdspenger har forfall 15.09 og deretter den 15. i hver måned. Siste innbetaling er 15.05. Dersom det skulle oppstå problemer med å følge betalingsplanen, må eleven informere skolen straks slik at det kan avtales en egen ordning for innbetaling. Uten en innbetalingsavtale med skolen blir manglende betaling sendt til inkasso og det vil kunne påløpe purregebyr. Manglende betaling av oppholdspenger kan medføre tap av skoleplass og deltakelse på skolens studieturer/utflukter.

Elever som slutter i løpet av skoleåret, uansett årsak, må betale oppholdspenger for de påfølgende 6 ukene. Planlagte studieturer/utflukter som ikke kan avbestilles må betales i sin helhet. Det samme gjelder andre utgifter som skolen har pådratt seg som kan knyttes direkte til eleven.

1.2          Linjebytte

Linjebytte reguleres av den enkelte skole. Rutiner for dette må skolene fylle ut selv. Et eksempel på dette kan være: Dersom eleven ønsker å bytte linje må eleven ta dette opp med skolens ledelse ved å sende skriftlig søknad. Det er ingen garanti for at det er ledig plass på andre linjer og at søknaden blir godkjent. Planlagte studieturer på linjen det ønskes å bytte fra som ikke kan avbestilles, må betales i sin helhet. Eleven er ansvarlig for eventuelt økte utgifter på ny linje.

1.3          Læringsmiljø

I henhold til § 5a i Folkehøyskoleloven har alle elever rett til et trygt og forsvarlig læringsmiljø (fysisk og psykisk) som ivaretar hensynet til elevenes helse, sikkerhet og velferd. [1]

[1] https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-12-06-72

2 FREMMØTE OG FRAVÆR

2.1         Godkjent skoleår

Et fullt folkehøgskoleår er på minimum 190 dager fordelt over 33 uker. For å få godkjent skoleåret og to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning er det en forutsetning med 90 % registrert elevframmøte. Med elevframmøte menes deltakelse i obligatorisk undervisning og aktiviteter i skolens regi. [1]

2.2         Fravær

Skolen fører fravær. Spørsmål om elevens fraværsoversikt skal rettes til [sett inn tittel, for eksempel undervisningsleder]. Eleven vil bli varslet i god tid når eleven står i fare for å ikke oppnå 90 % tilstedeværelse. Fravær føres i dager og enkelttimer. Bortvisning telles med i beregning av fraværsprosenten.

 a) Dokumentert fravær:

Eleven kan ha inntil 15 dager dokumentert fravær. Dokumentert gyldig fravær som er godkjent i tråd med fraværsgrunnene som er listet opp i kulepunktene under, bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen.[2] For inntil 15 dager føres ikke slikt fravær på vitnemålet.

Følgende fravær kan innvilges som dokumentert fravær:

 • Politisk arbeid på regionalt plan eller nasjonalt plan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner

 • Dokumenterte lovpålagte oppmøter, f.eks. som folkevalgt eller i en domstol

 • Helse- og velferdsgrunner

 • Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner

 • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke

 • Annet spesielt fravær godkjent av rektor

Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær.[3]

 b) Udokumentert fravær

Eleven kan ha inntil 19 dager (10 %) udokumentert fravær og få godkjent skoleåret. Udokumentert fravær skal føres på vitnemålet, men eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført opp. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken og be om at dette føres opp.

Eleven kan, i særlige tilfeller, få godkjent inntil 9,5 dager (5 %) udokumentert fravær av rektor, og få godkjent skoleåret, ref. FHSR-rundskriv 10/17:

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken eller elevens utvikling gjennom skoleåret gjør det klart urimelig at eleven ikke skal regnes for å ha fullført skoleåret, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal regnes for å ha fullført folkehøyskoleåret i utdanningsstøtteregelverkets forstand.

2.3         Vitnemål

Elever som får godkjent sitt skoleår, får vitnemål. Vitnemålet skal inneholde dokumentasjon over elevens læringsprogram og deltakelse. Fravær føres på vitnemålet i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet.

[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-10-13-1158

[2] https://www.folkehogskoleradet.no/f

[3] FHSR-rundskriv 10/17

3 ORDEN OG OPPFØRSEL

3.1         Generell atferd

Elevene skal medvirke til et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt overfor andre, og rette seg etter de lover og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, og ta godt vare på alt utstyr som tilhører skolen. Vold, trusler, truende atferd, seksuell trakassering/overgrep og tyveri er forbudt, og skal ikke forekomme. Mobbing, diskriminering eller krendende språkbruk, aksepteres ikke i noen form, verken verbalt, fysisk eller digitalt.

3.2         Orden og renhold

Elevenes plikter reguleres av den enkelte skole. Et eksempel på dette kan være: Elevene er forpliktet til å holde egne rom og bad ryddige og rene. Alle elever deltar i vask av fellesrom på internat og skolebygg etter turnus. Før og etter måltider og arrangementer skal elevene delta på rydding og vask. Dersom eleven mister eller ødelegger nøkler, må eleven erstatte disse.

 3.3         Tilgang til elevrom

Elevene har rett til privatliv, og internat rommene er under skoleåret elevenes private rom. Ansatte har kun tilgang til elevenes rom ved bekymring for liv og helse, og/eller ved særskilte tilfeller. Elevene plikter også i nødvendig utstrekning å gi skolens representanter adgang til rommet sitt for tilsyn. Dette gjelder dersom det er behov for å gjennomføre pliktig vedlikehold eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på rommet eller eiendommen for øvrig.

 3.4         Hærverk

Hvis en elev utøver hærverk eller ødelegger noe ved uaktsomhet, vil vedkommende bli pålagt å utbedre skaden dersom utbedringen består i opprydding/arbeid eleven har forutsetning for å klare. Eleven vil i tillegg bli holdt erstatningsansvarlig og kan ilegges disiplinærreaksjoner.

 3.5         Våpen og farlige gjenstander

 Det er forbudt å oppbevare våpen, våpen lignende gjenstander, ammunisjon og andre farlige gjenstander (kniver, sprengstoff, fyrverkeri mv.) på skolens område uten etter nærmere avtale. [Hvis aktuelt: Elever som har fått tillatelse til å ha med seg jakt- eller banevåpen til skolen, skal oppbevare det i skolens våpenskap. Det samme gjelder ammunisjon. All bruk skal være i tråd med lov, forskrift og skolens våpeninstruks.]

3.6         Nattero

Av hensyn til medelever og ansatte skal det være nattero mellom kl 23.00-07.00.

3.7         Dyrehold

Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr eller andre dyr på skolens område uten etter nærmere avtale.

3.8         Gjester og overnatting borte fra internatet

Alle gjester skal avklares med internatleder Anne Grete Mo senest 1 dag før besøket, og gjestene skal gjøres kjent med skolens reglement og branninstruks. Gjester som ikke overholder skolereglement, vil kunne bortvises. Elever som ikke er myndige, må fremvise skriftlig tillatelse fra foresatte ved overnatting på annet sted enn internatet.

3.9         Klesplagg mv.

I henhold til Folkehøyskoleloven § 5b skal elever ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningen og på turer i skolens regi, med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

3.10         Reaksjoner ved brudd på reglene

Brudd på orden- og oppførselsreglene vil kunne føre til disiplinærsak og kan utløse reaksjoner slik som beslag av våpen/farlig gjenstand, advarsel, erstatning, bortvisning eller utvisning.

4 RUSMIDLER

4.1         Alkohol

Det er ikke tillatt å oppbevare eller drikke alkohol på skolen eller på skolens områder, Hvis det blir oppdaget at elever oppbevarer alkohol innenfor skolens område vil dette bli beslaglagt. 

Det er ikke tillatt å drikke alkohol på dager som blir etterfulgt av en skoledag dersom alkoholinntaket medfører at eleven ikke kan møte og delta i undervisning og arrangementer i skolens regi. Eleven skal møte og delta i undervisning og arrangementer i skolens regi. Dersom eleven har inntatt alkohol, må eleven ved tilbakekomst til skolens område returnere til rommet sitt, og ikke oppholde seg i skolens fellesarealer. Bruk av alkohol utenfor skolens område som medfører uønsket atferd på skolen, overfor skolens elever og ansatte og andre, aksepteres ikke.

Se for øvrig skolens eget reglement for studieturer/utflukter i skolens regi.

4.2         Ulovlige rusmidler mv.

Elevenes plikter reguleres av den enkelte skole. Et eksempel på dette kan være: Elevene er forpliktet til å holde egne rom og bad ryddige og rene. Alle elever deltar i vask av fellesrom på internat og skolebygg etter turnus. Før og etter måltider og arrangementer skal elevene delta på rydding og vask. Dersom eleven mister eller ødelegger nøkler, må eleven erstatte disse.

4.2         Ulovlige rusmidler mv.

Det er et absolutt forbud mot å bruke, omsette eller oppbevare ulovlige rusmidler på skolen. Det samme gjelder omsetning av reseptbelagte legemidler og dopingmidler.

 4.3         Røyk og snus

Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner. Røyking skal kun foregå på anviste plasser. Dette gjelder også bruk av e-sigarett, røkelse, vannpipe og lignende. Bruk av snus eller andre tobakksvarianter er ikke tillatt i undervisningstiden. Omsetning av røyk og/eller snus er forbudt.

 4.4         Reaksjoner ved brudd på reglene

Brudd på skolens rusmiddelregler vil kunne føre til disiplinærsak som kan resultere i beslag, advarsel, bortvisning eller utvisning. Brudd på reglene om ulovlige rusmidler mv. kan i tillegg føre til at skolen tar kontakt med politiet.

5 FORSIKRING

Elever som er norske statsborgere, har yrkesskadeforsikring gjennom NAV.
 

Elevene er forsikret mot ulykkesskade når de oppholder seg på skolens område, ved reiser til/fra hjemmet i forbindelse med ferie og kortere hjemreiser, og når de deltar på turer i regi av skolen. Vær oppmerksom på forsikringens eventuelle omtale av aktsomhet og handlingsregler. 

Reiseforsikring organiseres ulikt ved de ulike skolene. Et eksempel på omtale av dette kan være: Elevene må selv ordne gyldig reiseforsikring som gjelder for turer i Norge og utlandet (både sted og lengde), Mange har familieforsikring som dekker dette, men det er elevenes ansvar å sjekke at denne gjelder i det konkrete tilfellet. 

Elevene oppfordres til å sjekke om de må tegne egen innboforsikring og verdigjenstandsforsikring for å forsikre personlige eiendeler (utstyr, verdigjenstander og medbrakt inventar mv.). Skolen er ikke ansvarlig ved tyveri eller tap av elevenes eiendeler i løpet av skoleåret.

6 INTERNETT OG SOSIALE MEDIER

6.1         Generell bruk

Elevene får tilgang til skolens trådløse internett, under forutsetning av at det brukes i tråd med skolens rutiner for data- og informasjonssikkerhet. Bruk i strid med rutinene kan føre til at eleven mister tilgangen.

6.2         Samtykke til å publisere bilder og film

Bilder og filmer som skolens ansatte tar av elevene og/eller deres arbeider i forbindelse med undervisning, studieturer og lignende, samt elevarbeid, kan bli brukt til å markedsføre skolen i brosjyrer/kataloger, på skolens nettsider og i sosiale medier (f.eks skolens Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok-konto). 

Publisering av bilder og filmer av elever forutsetter elevenes samtykke, og i starten av skoleåret vil det bli delt ut et samtykkeskjema til alle elever. Samtykkeskjemaet må underskrives dersom skolen skal kunne bruke bildene/filmene (Ref. Åndsverksloven Kap. 8, § 104). [1]

[1]https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

 6.3         Regler for samtykke fra andre personer

Det er forbudt å dele/publisere bilder og filmer av andre elever eller ansatte ved skolen uten deres samtykke. Krav til samtykke gjelder ikke for deling/publisering av situasjonsbilder, men det oppfordres til dette, da det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et portrettbilde eller situasjonsbilde. Brudd på forbudet kan føre til disiplinærsak, og i alvorlige tilfeller politianmeldelse.

7 STUDIETURER

Skolereglementet gjelder også på studieturer. Skolen kan/har i tillegg et eget reglement for reiser. Brudd på reisereglementet blir tatt opp på stedet av reiseleder(e). Alvorlige og/eller gjentatte brudd på reglementet vil kunne føre til disiplinærreaksjoner.

8 DISIPLINÆRREAKSJONER

8.1         Disiplinærrådet

Folkehøyskoleloven § 5 regulerer behandlingen av disiplinærsaker. Med disiplinærsaker menes saker der det er brudd på skolereglementet. 

Skolens styre har vedtatt at disiplinærrådet skal bestå av minimum rektor, internatleder og linjelærer. Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslivens kapittel IV, V og VI[1].  Eleven kan klage på vedtak fra disiplinærrådet til skolens styre, se punkt 8.4.

[1] https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

8.2         Reaksjoner/konsekvenser ved brudd på skolereglementet

Ved brudd på skolereglementet kan skolen iverksette ulike reaksjoner overfor eleven. Reaksjonen må være hjemlet i reglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Gjentatte brudd på skolereglementet vil kunne vurderes som skjerpende.

Brudd på skolens reglement kan medføre følgende reaksjoner (som kan kombineres):

 • Muntlig advarsel ved mindre regelbrudd

 • Skriftlig advarsel

 • Beslag av gjenstand

 • Utbedring av skade

 • Erstatning

 • Bortvisning fra undervisning for en bestemt periode

 • Bortvisning fra internat for en bestemt periode

 • Utvisning og tap av skoleplass

 • Politianmeldelse ved straffbare forhold

Følgende brudd på skolens reglement regnes som alvorlige, og vil føre til disiplinærsak:

 • Manglende betaling av skolepenger

 • Omfattende udokumentert fravær

 • Vold og trusler

 • Rasisme, mobbing og trakassering

 • Seksuelle overgrep

 • Tyveri

 • Hærverk

 • Bruk av våpen eller andre farlige gjenstander i strid med instruks

 • Bruk eller oppbevaring av alkohol eller ulovlige rusmidler

Listen er ikke uttømmende, og disiplinærsak kan opprettes også ved andre typer brudd.

Utvisning forutsetter kvalifiserte eller gjentatte brudd på skolereglementet. Bruk eller oppbevaring av ulovlige rusmidler, vold og seksuelle overgrep vil normalt føre til utvisning. Alvorlige tilfeller av rasisme, mobbing og trakassering (herunder seksuell trakassering) vil også normalt medføre utvisning. 

 

Vedtak om bortvisning og utvisning av elever er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og krever 2/3 flertall i disiplinærrådet. Eleven skal gis anledning til å forklare seg muntlig for disiplinærrådet før eventuelt vedtak blir fattet. Retten til å forklare seg muntlig gjelder ved alle typer reaksjoner. 

Ved bortvisning må eleven forlate undervisningen/og eller skolens område i hele bortvisningsperioden. Ved utvisning mister eleven skoleplassen og muligheten til å oppholde seg på skolens område resten av skoleåret. Eleven vil også miste retten til vitnemål.

 8.3         Saksbehandlingsregler i disiplinærsaker

Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI [1]. Et forslag til beskrivelse kan være:

[1] https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

 • Disiplinærrådet innhenter nødvendige opplysninger i saken

 • Disiplinærrådet vurderer sanksjon/videre oppfølging

 • Dersom disiplinærrådet vurderer å gjennomføre et enkeltvedtak, skal eleven får et forhåndsvarsel. I forhåndsvarselet skal saken grunngis, og eleven opplyses om sin rett til å uttale seg for disiplinærrådet, retten til å la seg bistå, og retten til innsyn i sakens dokumenter

 • Disiplinærrådet fatter evt et enkelt vedtak

Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige og skal grunngis. Vedtaket skal inneholde opplysninger om elevens adgang til å klage på vedtaket, se punkt 8.4- Fristen for å klage, er tre uker fra det tidspunkt kunnskap om vedtaket er kommet frem til eleven. (Ref. Forvaltningsloven Kap IV, V og VI).

8.4         Klageadgang i disiplinærsaker

Eleven har adgang til å klage på vedtak i disiplinærrådet. Klagen skal være skriftlig, angi hvilket vedtak som det klages over, og inneholde en beskrivelse av hva det klages over og hva det bes om. Klagen skal være undertegnet av eleven og/eller dennes foreldre/verge dersom eleven ikke er myndig og sendes til disiplinærrådet.

 

Disiplinærrådet skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Det kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal disiplinærrådet avvise klagen. Dersom vilkårene foreligger og disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak, går saken videre til skolens styre.

 

Skolens styre er skolens øverste myndighet, jf. folkehøyskoleloven § 2. Ved klage på et vedtak fra disiplinærrådet, er styret klageinstans. Ved behandling av klagen, skal styret vurdere de synspunkter som eleven kommer med, og foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom styret finner klagen begrunnet, skal vedtaket oppheves eller endres.

 

Folkehøgskoler regnes etter forvaltningsloven som forvaltningsorgan i saker hvor skolen utøver offentlig myndighet, og treffer enkeltvedtak. Forvaltningslovens regler i kapittel IV, V og VI gjelder ved styrets klagebehandling.

9 BRANNINSTRUKS

Alle som skal oppholde seg i skolebyggene, forplikter seg til å lese og forstå skolens branninstruks. Det blir i løpet av skoleåret gjennomført to brannøvelser – en varslet og en som ikke er varslet.

Elevene plikter å delta på gjennomgang av branninstruksen første skoledag og å gjøre seg kjent med plassering av brannmeldere, brannslanger og brannslukkere, samlingssted og rømningsveier. 

Elevene plikter å holde orden på internatet og fellesbyggene slik at rømningsveier er ryddet og fremkommelig.

Bruk av åpen ild (duftluft, stearinlys, røkelse mv.) og andre brannfarlige stoffer/væsker/gass er ikke tillatt. PC, mobil og annet elektrisk utstyr må ikke oppbevares i sengen/sofaen eller lignende. Elektrisk utstyr som ikke må være på, skal slås av og kontakten trekkes ut når det ikke er i bruk.

 

Dersom brannalarmen går:

• Lukk alle vinduer og dører

• Forlat bygning straks og møt opp på samlingssted

• Heiser skal ikke benyttes

 

Ved brann:

• Prøv å bekjempe ilden (hvis det er forsvarlig)

• Varsle brann ved å utløse manuell brannmelder

• Ring brannvesenet på telefon 110 

• Forlat bygningen straks og møt opp på samlingssted

 

Misbruk av brannsikkerhetssystemet vil føre til disiplinærsak og erstatningsansvar. Dette gjelder for eksempel ved tildekking eller fjerning av brannmeldere, falsk alarm eller misbruk av slukkeutstyr mv.

Skolereglement

Regler Jæren Folkehøgskule

Jæren folkehøgskule skal legge forholdene til rette for et trygt og godt læringsmiljø. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet et sett med skoleregler. Skolereglene er basert på våre grunnverdier. Når du aksepterer skoleplassen, forplikter du deg til å gjøre deg kjent med skolereglene og etterleve disse gjennom skoleåret.

bottom of page